به تراکم یا همان تعداد ریشه (گره رنگ) در یک متر در عرض فرش را تراکم عرضی یا همان شانه می گویند.

مثلا اگر می گویند فرشی ۱۰۰ شانه است یعنی در هر متر در عرض فرش ۱۰۰۰ ریشه یا گره رنگ وجود دارد.

به تراکم یا همان تعداد ریشه (گره رنگ) در یک متر در طول  فرش را تراکم طولی  یا همان تراکم می گویند.

مثلا اگر می گویند تراکم فرشی ۳۰۰۰ است یعنی در هر متر در طول فرش ۳۰۰۰ ریشه یا گره رنگ وجود دارد.

همچنین توجه داشته باشیم فرش هایی که شانه آن ها بیشتر هستند ریزبافت تر و شلوغ تر هستند و به فرش های دست بافت شباهت بیشتری دارند که به همین دلیل به آنها دستبافت گونه نیز می گویند.

پس برای محاسبه تعداد ریشه ( گره رنگ) یک فرش در یک متر مربع برای فرشی با شانه ۱۰۰۰ و تراکم ۳۰۰۰ می بایست تعداد گره در عرض یا همان شانه را در تعداد گره در طول یا همان تراکم ضرب کرد. به صورت زیر

۳۰۰۰ × ۱۰۰۰= ۳۰۰۰,۰۰۰


پس برای انخاب یک فرش مناسب توجه داشته باشیم شانه به ریزبافتی و نقش فرش مربوط می شود و ظاهر فرش را در برمیگیرد اما تراکم فرش همانطور که گفته شد به تراکم و سفتی فرش برمیگردد هرچه یک فرش تراکم بیشتری داشته باشیئ سفت تر و سنگین تر است.